1. Základní ustanovení

 •   Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) Andrea Uhlířová IČ: 74996673 se sídlem: Zázmolí 20, Brno, 614 00
 •   Adresa pro zasílání reklamací a vrácení zboží: KUFI.cz – Krátká 257, Bučovice, 685 01, email: info@kufi.cz, telefon: 730 505 444, internetové stránky: kufi.cz (dále jen prodávající)
 •   Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.kufi.cz (dále je „internetový obchod“).
 •   Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 •   Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

2. Informace o zboží a cenách

 •   Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
 •   Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 •   V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 •   Případné slevy z kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 •   Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
 •   Kupující provádí objednávku zboží vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 •   Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží a počet kusů zboží. Kupující provede výběr kliknutím na tlačítko „Do košíku". Aktuální stav košíku se zobrazí pravé horní části. Kupující buď pokračuje v nákupu, nebo přistoupí k objednávce. Obsah košíku může kupující kontrolovat v sekci Košík. Pokud kupující získal slevový zadá jej pro uplatnění slevy v košíku. Poté kupující pokračuje v košíku pod odkazem "Pokračovat". Následně kupující vybere způsob doručení a způsob platby. Další informace včetně cen se nalézají ve spodní části stránky. Kupující si může rovněž vybrat doručovací adresu. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující odsouhlasí znění těchto obchodních podmínek kliknutím na tlačítko „Závazně objednat". K objednávce může kupující připojit komentář.
 •   Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
 •   Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
 •   Pokud objednané zboží není v době objednávky na skladě, informuje prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu a pokusí se mu sdělit termín, ve kterém by mělo být požadované zboží dostupné.
 •   Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku a to v případech, jedná-li se o kupujícího, který si v minulosti nevyzvednul zásilku. Dále v případech, kdy kupující nezadá pravdivé údaje či v případech, kdy jsou údaje zjevně nepravdivé.
 •   V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.
 •   Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

4. Platební podmínky a dodání zboží

 •   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:
 •   Bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího: Platbu lze provést převodem bankovní účet prodávajícího č. 1128486059/3030 vedený u AirBank, se splatností maximálně 14 dní. Po přičtení peněž na účet je zásilka do 3 pracovních dní odeslána. V případě, že kupující zvolí platbu pomocí bankovního převodu, zvolí tuto možnost při objednávce a řídí se uvedenými pokyny. Nedojde-li k zaplacení objednávky do 14ti dnů od vytvoření, bude objednávka stornována
 •   Dobírkou v hotovosti při předávní zboží: Při platbě prostřednictvím dobírky přepravce platí kupující celou cenu objednávky při převzetí zásilky.
 •   Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 •   Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
 •   Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím objednávce prostřednictvím České pošty, Zásilkovny a spedice dle výběru kupujícího. Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
 •   Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 •   Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 •   Zásilku předá prodávající bez zbytečného odkladu přepravci, nejpozději však do tří pracovních dnů po obdržení závazné objednávky.
 •   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Pokud dojte ke znehodnocení produktu při přepravě, musí to být kupujícím řádně prokázáno (zasláním fotografie, účtenky, kontrolního ústřižku od ČP atp.), poté je zasláno nové zboží.
 •   Zboží při přepravě je řádně pojištěno na stanovenou hodnotu.
 •   Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – paragon. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.
 •   Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

5. Odstoupení od smlouvy

 •   Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
 •   Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů:
 •   ode dne převzetí zboží,
 •   ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
 •   Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
 •   poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 •   Dle ustanovení § 1837 písm. d) občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání objednatele nebo pro jeho osobu.
 •   Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 •   Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 •   Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 •   Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
 •   Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
 •   Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 •   Zboží by měl vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Ve vrácené zásilce bude přiložena kopie daňového dokladu nebo vygenerovaná žádost ze systému prodávajícího, případně alespoň číslo objednávky.
 •   Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 •   Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

6. Práva z vadného plnění

 •   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 •   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 •   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 •   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 •   je zboží v rozměrové toleranci míry, která vychází ze srážlivosti užitého textilního materiálu a činí +- 5% v osách 1 (šířka) a 2 (výška) trička. Míry zboží jsou uvedeny v tabulce velikostí u každého jednotlivého produktu,
 •   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 •   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 •   Vadou je zejména vada materiálu, vada potisku, chybně zaslaný druh zboží, než jaký je uveden v kupní smlouvě, chybně zaslaná velikost zboží, než jaký je uveden v kupní smlouvě kupní smlouvě.
 •   Reklamace se nevztahuje na běžné opotřebení zboží.
 •   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 •   V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
 •   výměnu za nové zboží,
 •   opravu zboží,
 •   přiměřenou slevu z kupní ceny,
 •   odstoupit od smlouvy.
 •   Kupující má právo odstoupit od smlouvy
 •   pokud má zboží podstatnou vadu,
 •   pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 •   při větším počtu vad zboží.
 •   Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Kupující může reklamaci uplatnit písemně poštou, e-mailem a telefonicky. Kupující zasílá reklamace na uvedenou adresu KUFI.cz – Krátká 257, Bučovice, 685 01  s popisem závady.
 •   Prodávající e-mailem informuje kupujícího o výsledku reklamace.
 •   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 •   V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby. V případě uznání reklamace hradí prodávající jak poštovné, které zaplatí kupující při zasílání zboží prodávajícímu, tak poštovné, které zaplatí prodávající při zasílání zboží kupujícímu. V případě neuznání reklamace hradí prodávající poštovné, které zaplatí prodávající při zasílání zboží kupujícímu. Poštovné při zasílání zboží prodávajícímu hradí při neuznané reklamaci kupující.
 •   Volbu způsobu reklamace má kupující.
 •   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

7. Doručování

 •   Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.
 •   Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

8. Mimosoudní řešení sporů

 •   K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869 se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs a Sdružení českých spotřebitelů, z.ú., IČ: 409871, se sídlem Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10, tel.: 420 495 215 266, e-mail: spotrebitel@regio.cz, internetová adresa: www.konzument.cz.
 •   Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 •   Procesní pravidla přístupná na http://www.konzument.cz/reseni-sporu/alternativni-zpusoby-reseni/scs-a-mus.php. Poplatky za řízení nejsou, jazyk: čestina, může být vedeno ústní nebo písemnou formou.
 •   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

9. Závěrečná ustanovení

 •   Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 •   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 •   Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
 •   Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 •   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 •   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 •   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.